Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) nedílnou součástí všech kupních smluv a dalších obchodních závazků, do kterých vstupuje jako prodávající ALEDETO s.r.o, IČ: 62301705, se sídlem Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 803/78, PSČ: 794 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 12604 nebo její dceřiná společnost ALEDETO SLOVAKIA spol. s r.o., IČ: 35707411, se sídlem Bratislava - mestská časť Ružinov, Pestovateľská 134/2, PSČ: 821 04 zapsaná v obchodnom registry vedeném Mestským súdom Bratislava III, vložka č. 13715/B (obě společnosti dále jen jako „Prodávající“) s druhou smluvní stranou, která je v postavení samostatně podnikající fyzické osoby a/nebo právnické osoby, jako kupujícím (dále jen „Kupující“), jejichž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží v podobě laminovacích folií, flexibilních obalů nebo jiného zboží ze sortimentu Prodávajícího (dále jen „Výrobky“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Výrobkům a závazek Kupujícího Výrobky převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu (dále jen „Dohoda“).

2. Uzavírání Dohod

Dohoda je uzavřena na základě písemné nabídky učiněné Prodávajícím (dále jen „Nabídka“) vůči Kupujícímu, akceptované bez výhrad Kupujícím na základě písemné objednávky Kupujícího (dál jen „Objednávka“) poté, co je Objednávka písemně potvrzena Prodávajícím (dále jen „Potvrzení objednávky“). Veškeré Nabídky Prodávajícího jsou nezávazné, Prodávající je oprávněn Nabídku až do okamžiku odeslání Potvrzení objednávky změnit nebo upravit a k uzavření Dohody dochází až odesláním Potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Pro účely uzavření Dohody se za písemnou formu považuje i písemná elektronická komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím (např. email). Je-li Nabídka Prodávajícího přijata Objednávkou Kupujícího bez jakýchkoliv změn, může k uzavření Dohody dojít i postupem dle ust. § 1744 NOZ, tj. zachováním se podle obsahu Nabídky, zejména poskytnutím plnění. V takovém případě je Dohoda uzavřena v okamžiku, kdy bylo takové právní jednání Prodávajícího učiněno, pokud k němu došlo před uplynutím lhůty určené pro Potvrzení objednávky, je-li taková lhůta Kupujícím stanovena. Je-li právní jednání učiněno po takto stanovené lhůtě, účinky uzavřené Dohody i přesto vznikají, ledaže Kupující plnění odmítne a bez zbytečného odkladu výslovně vyjádří, že plnění nepřijímá.

3. Množstevní tolerance

U všech Výrobků je Prodávající oprávněn, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit se od Kupujícím objednaného množství Výrobků v Objednávce a dodat větší nebo menší množství Výrobků v rámci dále uvedených limitů tolerance (dále jen „Množstevní tolerance“):

Folie bez tisku a lamináty:

Objednané množství Výrobků Procentuální sazba tolerance z objednaného množství Výrobků
1 - 49kg ± 50%
50 - 100kg ± 30%
101 - 200kg ± 10%
nad 200kg ± 5%

Potištěné fólie:

Objednané množství Výrobků Procentuální sazba tolerance z objednaného množství Výrobků
0-999m2 ± 40%
1000 - 2999m2 ± 30%
3000 - 8000m2 ± 10%
nad 8000m2 ± 5%

Množstevní tolerance platí jak pro celkové objednané množství Výrobků tak i pro případné dílčí dodávky Výrobků. Kupující není oprávněn odmítnou plnění, je-li dodáno množství Výrobků v rámci Množstevních tolerancí. Kupující je povinen plnění odpovídající Množstevním tolerancím odebrat a zaplatit Prodávajícímu cenu za skutečně dodané množství Výrobků. Dodání množství Výrobků odpovídajícího Množstevním tolerancím není porušením Dohody ani vadným plněním a v souvislosti s dodáním množství Výrobků odpovídajícího Množstevním tolerancím, není Kupující oprávněn uplatňovat vůči Prodávajícímu jakákoliv práva z vadného plnění ani jakékoliv nároky na náhradu škody.

4. Rozsah a forma dodání

Pro rozsah dodávky, kvalitu a provedení všech Výrobků je určující výhradně Potvrzení objednávky Prodávajícího. Pokud Kupující neprojevil v rámci uzavření Dohody zvláštní požadavky týkající se kvality a provedení Výrobků, které byly Prodávajícím písemně akceptovány, budou Výroby vyrobeny z materiálů běžně používaných Prodávajícím a provedeny v souladu s obvyklými výrobními postupy Prodávajícího.

5. Kód EAN/GS1

Prodávající neodpovídá za žádné následky, které vzniknou v důsledku vad tiskových předloh (známých jako „film master“), které jsou poskytnuty Kupujícím pro účely tisku kódů EAN/GS1 nebo jednotných kódů či symbolů. Kupujícím požadovaný tisk kódu EAN/GS1 musí být v souladu se současným stavem techniky Prodávajícího. Vzhledem k vlivům, kterým mohou čárové kódy podléhat po dodání Kupujícímu, spolu s absencí standardizované měřicí a snímací techniky, neposkytuje Prodávající na tisk kódu EAN/GS1 Kupujícímu žádnou záruku, a to zejména ve vztahu ke čtení těchto kódů měřící a snímací technikou u pokladen. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vynaložené Prodávajícím v souvislosti s uplatněním jakýchkoliv nároků třetích osob vůči Prodávajícímu v souvislosti s používáním kódu EAN/GS1 na Výrobcích dodaných Prodávajícím Kupujícímu.

6. Vzory a tiskové nátisky, práva třetích stran

Kupující prohlašuje, že je nositelem práv duševního vlastnictví vztahujících se k vzorkům, tiskovým nátiskům, tiskovým datům apod. poskytnutým Prodávajícímu za účelem plnění Dohody (dále jen „Podklady“), případně má s nositeli práv duševního vlastnictví k Podkladům vypořádána veškerá práva a závazky, a že neexistuje žádné omezení v oblasti práv duševního vlastnictví, které by Prodávajícímu bránilo ve splnění Dohody nebo které by bránilo účelu
Dohody. Kupující poskytuje Prodávajícímu časově, místně a množstevně neomezenou nevýhradní licenci k užití Podkladů v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Dohody. Kupující poskytuje Prodávajícímu zejména licenci k užití Podkladů, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví. V případech, kdy je Kupující pouze v pozici držitele licence k Podkladům chráněným právem duševního vlastnictví, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu ve shora uvedeném rozsahu podlicenci. Kupující současně dává Prodávajícímu svolení k úpravám a zásahům do Podkladů v rozsahu nezbytném pro plnění Dohody. Licenční odměna Kupujícího je zohledněna v ceně. Z titulu poskytnutí licence tedy nevzniká Kupujícímu nárok na žádnou odměnu. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré ztráty, škody, náklady, soudní výlohy, odborné a jiné výdaje jakékoliv povahy, které Prodávajícímu vzniknou nebo je utrpí v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo žalobou týkajících se porušení nebo údajného porušení práv duševního vlastnictví třetí strany k Podkladům.
Bez ohledu na výše uvedené platí, že práva duševního vlastnictví k jakémukoli vývoji Výrobku, včetně mimo jiné specifikace písemné nebo determinované Prodávajícím, jakož i vzorky, vzorníky atd., zůstávají výhradním vlastnictvím Prodávajícího.
Za ztrátu, poškození nebo zničení vzorků, tiskových předloh atd., jakož i jakéhokoliv dalšího majetku Kupujícího svěřeného Kupujícím Prodávajícímu nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Povinnost Prodávajícího skladovat výše uvedené Podklady končí jeden rok po jejich posledním použití. Po uplynutí výše uvedené doby je Prodávající oprávněn Podklady bez dalšího zlikvidovat.

7. Korekturní návrhy, tiskové desky, tiskové štočky a digitální data

Návrhy, tiskové válce, tiskové desky, tiskové štočky a digitální data připravená Prodávajícím (dále jen „Materiály“) zůstávají jeho vlastnictvím, i když se Kupující jakkoliv podílel na jejich vytvoření. Povinnost Prodávajícího skladovat Materiály končí jeden rok po jejich posledním použití. Pokud o to Prodávající požádá, Kupující po uplynutí uvedeného období Materiály odstraní nebo zlikviduje na vlastní náklady. Pokud Kupující tuto povinnost nesplní ani do 10 pracovních dnů poté, co jej o to Prodávající požádá, má Prodávající právo zlikvidovat Materiály na náklady Kupujícího a Kupující se zavazuje Prodávajícímu tyto náklady zaplatit.

8. Obalový materiál

Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady související s povinností Prodávajícího převzít zpět obalový (transportní) materiál. Kupující se zavazuje zlikvidovat obalový materiál na vlastní náklady.

9. Stanovení cen

Všechny ceny uvedené v Dohodě jsou ceny netto. Jakékoli příslušné daně a jiné poplatky, (např. státem nařízené příplatky), budou na faktuře Prodávajícího uvedeny samostatně, pokud nejsou zahrnuty v základní ceně a budou uhrazeny Kupujícím.

10. Fakturace a platby

Prodávající vyúčtuje Kupujícímu kupní cenu po každé dodávce nebo dílčí dodávce Výrobků fakturou splňující náležitosti daňového dokladu a Kupující je povinen za tyto Výrobky zaplatit Prodávajícímu vyúčtovanou kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou vyúčtované kupní ceny za dodávku Výrobků je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti kupní ceny a Kupující se zavazuje takto vyúčtovanou smluvní pokutu Prodávajícímu zaplatit. Kupující se zavazuje nést veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek Prodávajícího za Kupujícím, jako jsou zejména náklady na vymáhání pohledávky nebo jiné náklady nutné k provedení příslušných právních jednání. Kupující má právo na započtení vzájemné pohledávky pouze v případě, že protipohledávky Kupujícího jsou pravomocně přiznané nebo pokud je Prodávající písemně uznal. Faktury musí obsahovat číslo nákupní objednávky, seznam výrobků, data dodávek a množství. Pokud je Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv kupní ceny za dodávku Výrobků nebo její části více jak 10 dní, je Prodávající oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech dosud nesplněných Dohod až do doby úhrady všech splatných pohledávek Prodávajícího za Kupujícím. Prodávající je v takovém případě dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na plnění dosud nesplněných Dohod. Připsáním poslední dlužné částky, respektive zálohové platby na účet Prodávajícího začínají znovu od začátku běžet sjednané lhůty plnění.

11. Dodání

Dodací lhůta začíná běžet ode dne, kdy Prodávající odeslal Potvrzení objednávky Kupujícímu.
Nedohodnou-li se Prodávající a Kupující v konkrétní Dohodě písemně jinak nebo není-li dále stanoveno jinak, platí za dohodnutou dodací parita CPT provozovna Kupujícího, která bude uvedena v objednávce, dle INCOTERMS 2020. Částečné i předčasné dodávky se strany Prodávajícího jsou povoleny. V případě, že Výrobky nebudou Kupujícím při dodání převzaty, má Prodávající právo materiál vyložit a/nebo řádně uskladnit na náklady Kupujícího. Prodávající není odpovědný za prodlení dodávek Výrobků, jež bylo způsobeno, byť jen částečně z důvodu nesprávných nebo neúplných informací ze strany Kupujícího a/nebo dodatečně změněných informací ze strany Kupujícího a/nebo jiných důvodů na straně Kupujícího. Za dodatečné náklady vzniklé v takových případech odpovídá Kupující. V případě, že odeslání není možné z důvodů, které Prodávající nezavinil, přechází veškerá rizika (včetně rizika ztráty nebo zničení Výrobků) na Kupujícího okamžikem odeslání zprávy o připravenosti Výrobků k odeslání Prodávajícím Kupujícímu.
V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů majících původ u na straně Kupujícího (např. opožděné zaslání výrobních Podkladů, opožděné vrácení korektur, anebo v důsledku další nedostatečné součinnosti Kupujícího s Prodávajícím), prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody Prodávajícího a Kupujícího, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení Kupujícího.

12. Hospodaření s paletami

Při dodávce zboží na paletách je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu za 1 EURO paletu částku Kč 235,- a za oběhovou paletu částku Kč 150,- za 1 kus bez DPH (to vše dále jen „Palety“). Kupující je povinen cenu za Palety Prodávajícímu zaplatit. Kupující je oprávněn nepoškozené Palety Prodávajícímu vrátit na své náklady nejpozději do 6 měsíců od dodání Výrobků. Cenu za vrácené Palety ve výši uvedené v první větě tohoto článku je Kupující oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu fakturovat splňující náležitosti daňového dokladu. Úhrada vyúčtované ceny za takto vrácené Palety bude provedena Prodávajícím ve lhůtě 14 dnů od jejich skutečného fyzického převzetí Prodávajícím.

13. Převzetí Výrobků

Kupující je povinen převzít Výrobky bez zbytečného odkladu. Kupující není oprávněn odmítnout dodávku Výrobků pro nepodstatné vady Výrobků nebo z důvodu dodání jiného množství Výrobků, než bylo Kupujícím objednáno, bude-li skutečně dodané množství Výrobků odpovídat Množstevní toleranci podle článku 3 těchto OP. Odmítne-li Kupující převzít dodávku Výrobků, ačkoliv k tomu není oprávněn, považují se Výrobky za řádně dodané dnem, kdy Kupující odmítl Výrobky převzít.
Kupující je povinen prohlédnout Výrobky při převzetí ve skladě Prodávajícího (zajišťuje-li si Kupující dopravu sám), nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží Prodávající). Vady, které při této prohlídce Kupující zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí Prodávajícímu písemnou reklamací odeslanou nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí Výrobků, přičemž existenci vad Výrobků je povinen prokázat Kupující. Kupující odpovídá Prodávajícímu za splnění všech podmínek a náležitostí, které příslušné předpisy, upravující přepravu zboží, ukládají příjemci zásilky. Pokud Kupující zjistitelné vady neoznámí Prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti Prodávajícímu veškeré nároky z odpovědnosti za vady Výrobků, jakož i nárok na náhradu škodu způsobenou v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

14. Záruka, oznámení o vadách, odpovědnost

Za níže uvedených podmínek Prodávající zaručuje, že:
a) Výrobky v době dodání odpovídají specifikacím uvedeným v Dohodě;
b) Výrobky v době dodání splňují všechny příslušné právní požadavky platné na území České republiky;
c) Je použit odpovídající a obvyklý obalový materiál

Není-li písemně dohodnuto jinak, Prodávající nezaručuje:
a) že Výrobky splňují jakékoli jiné právní požadavky platné v jakékoli jiné zemi než v České republice;
b) prodejnost nebo vhodnost Výrobků pro jakékoli konkrétní použití, účel nebo náplň;
c) mimořádnou světelnou odolnost barvy tisku použité na Výrobcích;
d) jakoukoli vadu týkající se GS1 – kódu nebo jiného kódu připojeného k Výrobkům Prodávajícím na žádost Kupujícího;

Záruční doba za jakost Výrobků činí 6 měsíců ode dne převzetí Výrobků Kupujícím za předpokladu, že Kupující skladuje zboží tak, aby neutrpělo vlivem přímého slunečního světla, znečištění, a za dodržení následujících skladovacích podmínek pro jednotlivé produktové skupiny:

LAMINOVACÍ FÓLIE – teplota 18 - 20°C, vlhkost 50 – 60 %
FLEXIBILNÍ OBALY – teplota 20 – 25°C, vlhkost 40 – 50 %

Odpovědnost prodávajícího za vady Výrobků, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi nebo dopravcem. Kupující je povinen zjištěné vady v záruční době u prodávajícího písemně reklamovat, přičemž vždy musí uvést, jak se vady projevují a blíže tyto vady popsat. Reklamace musí být v záruční době Prodávajícímu doručena, jinak Kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

Prodávající podle své volby vadné Výrobky opraví, vymění nebo vrátí Kupujícímu kupní cenu vadných Výrobků. Kupující je povinen vyžádat si od Prodávajícího předchozí písemný souhlas s provedením jakéhokoli přepracování nebo prověření či zničení Výrobků v souvislosti s vadou Výrobku.

Výše uvedená záruka je Prodávajícím poskytována za následujících podmínek:
a) Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady vzniklé v důsledku nevhodných skladovacích podmínek, úmyslného poškození, nedbalosti, neobvyklých pracovních podmínek, nedodržení pokynů Prodávajícího (ústních nebo písemných), nesprávného použití nebo úpravy či opravy Výrobků bez souhlasu Prodávajícího.
b) Prodávající nenese žádnou odpovědnost podle výše uvedené záruky (nebo jakékoli jiné záruky, podmínky či garance), pokud celková kupní cena za dodávku Výrobků obsahující vadné Výrobky nebyla uhrazena v plné výši do data splatnosti. Kupující není oprávněn kupní cenu za dodané Výrobky zadržet. I když je jinak Prodávající zproštěn povinnosti plnit, je Kupující povinen do 14 dnů po dodání Výrobků a v případě skrytých vad do 14 dnů po jejich zjištění písemně a prostřednictvím dostatečné dodatečné dokumentace informovat Prodávajícího o případných nárocích, zejména o vadách, ale i o škodách a Kupující je dále povinen umožnit Prodávajícímu nebo jím pověřené třetí osobě provést prohlídku vadných Výrobků a sepsat o tom písemnou zprávu.
c) Kupující nese důkazní břemeno ohledně všech náležitostí reklamace, zejména ohledně samotné vady, doby, kdy byla vada zjištěna a včasnosti reklamace.

Není-li v Dohodě výslovně sjednáno jinak, odpovídá Prodávající pouze podle závazných právních předpisů, a to za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za následné, zvláštní a nepřímé škody, ušlý zisk nebo zvláštní ztráty Kupujícího ani třetích osob. V případě, že Prodávající bude v souvislosti s Dohodou činěn odpovědným jakoukoli třetí stranou, zavazuje se Kupující nahradit Prodávajícímu veškeré náklady v rozsahu, v jakém Prodávající není odpovědný podle této věty. Celková odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou z jakéhokoli důvodu na základě Dohody je omezena částkou odpovídající celkové kupní ceně dle Dohody.

15. Obchodní tajemství a důvěrné informací

Předmětem obchodního tajemství jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické a personální povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální hodnotu, jsou chráněny zákonem nebo nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle
Prodávajícího utajeny a chráněny jako jeho obchodní tajemství. Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které Prodávající sdělí Kupujícímu a písemně je označí za důvěrné.
Pokud Prodávající za účelem plnění Dohody sdělí nebo zpřístupní Kupujícímu skutečnosti, tvořící obchodní tajemství Prodávajícího nebo důvěrné informace, Kupující se zavazuje:
a) veškeré skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, a veškeré informace označené Prodávajícím za důvěrné dostatečným způsobem, který lze spravedlivě požadovat, chránit a utajovat, a to i po skončení smluvního vztahu založeného Dohodou,
b) využívat sdělené skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství a informace označené za důvěrné, výlučně a pouze k účelům, pro který byly sděleny, vždy však pouze podle pokynů a v zájmu Prodávajícího,
c) zdržet se jakéhokoliv využití nebo použití skutečností tvořících obchodní tajemství nebo informací označených za důvěrné pro své potřeby nebo pro třetí osoby, a to ať už přímo nebo zprostředkovaně v rozporu s účelem, pro který byly sděleny.

16. Sloučení, změna a zproštění

Dohoda představuje úplné ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž mezi Prodávajícím a Kupujícím neexistují žádné záruky, prohlášení nebo podmínky jakéhokoli druhu nebo povahy s výjimkou těch, které jsou v ní uvedeny. Dohodu – včetně těchto OP – nelze upravovat, měnit, vzdát se jí, nahradit ji nebo ji zrušit ústně, s výjimkou písemného prohlášení podepsaného stranou Dohody, vůči níž je požadováno provedení změny, úpravy, vzdání se práva, nahrazení nebo zrušení.
Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení Dohody či těchto OP nebo jakékoli porušení povinnosti jednou ze stran Dohody, ať už výslovně nebo implicitně, nepředstavuje trvalé zřeknutí se takového ustanovení této Dohody. Pokud budou některá ustanovení Dohody nebo těchto OP shledána neplatnými nebo nevymahatelnými, nebude mít neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení vliv na ostatní ustanovení Dohody nebo OP a všechna ustanovení, která nejsou takovou neplatností nebo nevymahatelností dotčena, zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Strany Dohody se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným nebo vymahatelným ustanovením, které v co největší míře dosáhne ekonomických právních a obchodních cílů neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

17. Nástupci a právní nástupci

Dohoda včetně těchto OP je závazná pro právní nástupce a oprávněné nabyvatele každé ze stran Dohody. Jakékoli postoupení práv nebo převod povinností souvisejících s Dohodou včetně postoupení pohledávek z Kupujícího na třetí osobu vyžaduje předchozí písemný souhlas Prodávajícího.

18. Odstoupení od Dohody

Strany Dohody mohou odstoupit od uzavřené Dohody pouze na základě písemného odstoupení odeslaného druhé straně Dohody z následujících důvodů:

a) Prodávající může odstoupit od Dohody, pokud je Kupující v prodlení s jakoukoliv platbou podle Dohody o více než 30 dní, aniž by Prodávající musel nejprve učinit výzvu k zaplacení.
b) Pokud některá ze stran Dohody poruší Dohodu, může druhá strana Dohody od Dohody odstoupit, pokud nedojde k nápravě porušení Dohody ani po uplynutí lhůty dvou měsíců, která začíná běžet od doručení písemné výzvy k nápravě porušení Dohody straně Dohody, která Dohodu porušuje.
c) Pokud některá ze stran Dohody ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti nezbytné pro plnění Dohody, je druhá strana Dohody oprávněna od Dohody odstoupit.
d) Pokud vůči majetku některé ze stran Dohody bude:

  • vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
  • insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
  • konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující, nebo
  • druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, je druhá strana Dohody oprávněna od Dohody odstoupit

19. Vyloučení odpovědnosti

V případě výskytu okolnosti vylučující odpovědnost se o dobu, po kterou trvá tato okolnost, prodlužují veškeré lhůty pro splnění povinností stanovených stranám Dohody těmito OP nebo Dohodou. Strany Dohody se zavazují navzájem se o vzniku a zániku těchto okolností bez zbytečného odkladu písemně informovat. Za okolnosti vylučující odpovědnost se především považují okolnosti vyšší moci dle ustanovení § 2913 odst. 2 NOZ a postupy státních orgánů, pokud tyto postupují v rozporu s právními předpisy, kterými jsou povinny se řídit.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Ostrava.

Tyto OP vstupují v platnost a účinnost dnem 1. února 2024.